SEAHORSE

 

 

English, engelska Swedish, svenska [Nationalitetsord har stor bokstav (Capital letter) i engelskan]
   
   
accept godkänna, (intyg= certificate, intyga= certify), testimonial
aft i eller nära aktern eller akterskeppet, akterut
aftercabin akterhytt
afterdeck akterdeck,   quarterdeck= halvdäck,  upphöjt= poop
aftermost, the sternmost aktersta, längst akterut,   ( på land ="längst bak")
agree, agree on komma överens, samtycka, hålla med om
agreement överenskommelse, avtal
ahead of, ahead för om, för ut ('för om' eller 'framåt' inombords= forward)
alternator växelströmsgenerator (även generator= 'generator')
AM, am, ante meridiem (fr Latin) ante meridiem vilket betyder före klockan 12:00; --Tänk "After Midnight"!
American ton, tonne, metric measure 1,000 kg  0.984207 imperial ton
anchor ankare (drop/let go the anchor= låta ankaret gå), lyfta/lätta ankar= weigh anchor, även verbet 'att ankra'
anchor berth ankarplats för ett enda fartyg, eller ett enda sjöflygplan eller annan farkost
anchor chain/cable ankarkätting
anchor locker ankarbox
anchorage, anchor berth ankarplats
approach att närma sig (CPA= closest point of approach/närmaste plats för ev sammanstötning)
approximate position ungefärligt läge, ungefärlig position
approximately ungefärlig
arrival ankomst, "day of arrival"= ankomstdag
ask, inquire fråga, att fråga
assessment of damage fastställande av skada, fastställa skadans omfattning
assurance,  certification försäkran, intygande
assure, certify försäkra, intyga
barge pråm, oftast större flatbottnad farkost, kanalpråm, chefsslup, praktslup,    samt att  forsla med en pråm
bargee den som har ansvaret ombord på en pråm
bark,  barque bark/skepp,  3-mastat fartyg med mesanmasten utan rår
barrel tunna/fat, kan vara av trä, ett förvaringskärl cylindriskt med flata ändar, varierande volym! kan vara 5 cub. ft.
Base Port Rate Tariffrakt på en vara för trafik mellan 'base ports', huvudhamnar, som enligt tariffen trafikeras utan extra tillägg för matartrafik etc.
bay, Bay Area The Bay Area, San Francisco Bay, innanför Golden Gate,  en vik
beacon fast sjömärke, mindre fyr, kustfyr, flygfyr o.d.
beam bredaste delen på ett fartygsskrov, däcksbalk,  abaft the beam= akter om tvärs, beam sea= sjön tvärs
beat, hammer bulta, hamra
before the mast för om masten
berth koj, kojplats, brits, men också verbet att lägga till & förtöja, 'berth' kan också betyda det "svajutrymme" som behövs när man ligger för ett ankare "på svaj", dessutom är detta benämning på en varvsplats för ett fartyg
bight bukt på tågända, liten vik eller bukt
bilge slag,  skeppsbotten, kölsvin  (bilge-water= slagvatten som kanske luktar…illa)
bilge pump länspump
Bill of Lading Konossement, fraktavtal med i stort sett samma funktion som certepartiet, konossementet är "omsättningsbart" som en värdehanling vilket man kan sälja lastpartiet med
boathouse sjöbod
bollard pollare, kort stolpe
bollard pull bogserbåtars dragkraft
bow, fore bog, förskepp (stäv)
bow, on the bow för om bogen
break brista, gå sönder
breaking-point bristningsgräns
breakwater, mole vågbrytare
breeze      
breeze moderate, moderate breeze 11–16 knots; 13–18 mph 20–28 km/h, våghöjd 3.5–6 ft; 1–2 m small waves become longer and frequent white horses
breeze, breeze strong, strong breeze wind speed of 25 to 31 miles (40 to 50 kilometers) per hour     
Broström, AB BROSTRÖM, www.brostrom.se a considerable fleet of some 60 modern product and chemical tankers; old shipper known for safety & quality and long term partnerships globally, home was always Göteborg (Gothenburg), SE
buckle klyspropp,  belt-buckle= bältspänne på livrem e.d.
buckle-up spänna fast sig (med säkerhetsbälte e.d.)
Bulk, bulk oemballerad last såsom kol, spannmål, sand och malm
bulkhead, gun skott  (vattentätt skott= watertight bulkhead)
bull's-eye fönsterventil, men också mitt i prick vid skytte= skottavlas centrummärke
bulwark brädgång, reling
bum-boat proviantbåt
Bunker Adjustment Factor, BAF tillägg till frakten uträknad efter en formel som godkänts av avlastaren, som kompenserar för dyrare olja
buoy [ uttal: boj (Br), boi (AE) ] boj, men också verbet att pricka ut med bojar etc
buoy up hålla flott, föra upp till vattenytan
buoyancy ett fartygs flytförmåga
burgee trekantig vimpel
by sea sjöledes, med sjötransport, sjöfrakt
by water, by sea sjövägen
cabin kajuta (liten kajuta= 'cuddy'), also cabin of a half-decked boat= cuddy
cable en tross, kraftigt rep eller kätting mer än (minimum) 10 tum (25,4 cm) i omkrets för ankring eller bogsering
caboose kokutrymme/kök/köksutrymme för matlagning på däck (även namn på en vagn för bromsare e.d. i godståg)
call at anlöpa hamn; fartyget ska lägga till vid kaj, ankra på redden, förtöja vid boj eller pollare i land
can (AE), tin (Br) burk, plåtburk
canister behållare (oftast cylindrisk)
canvas segelduk, tältduk, smärting
CAP, Condition Assessment Program ett kvalitetsklassningsprogram för tankfartyg
capsizal kantring, kantra, välta omkull, kepsejsa
capstan  ankarspel, gångspel
captain's protest declare a protest= avge sjöförklaring
cardinal mark kardinalmärke, väderstrecksmärke
careen kölhala, kränga, ligga över
careenage kölhalning, kölhalningskostnader, plats för kölhalning
caulk täta, dreva (ship's seams want/need caulking)  Make watertight...                          -Se vidare 'seal'
caution försiktighet, varning, uppmaning att vara försiktig (ev risk eller fara föreligger)
centerline, centreline centerlinje
certificate intyg, intyga= certify
certificate of seaworthiness sjövärdighetsbevis
change (change oil & clothes, change places with somebody) oilchange byta, byte, oljebyte
chart, nautical chart sjökort
chartering agent fartygskommissionär
chock kil, kloss, båtklamp, ställa båt på klamparna på däck
chop hugga, hacka men om vinden= kasta, ändra sig, krabb sjö
chop sigill,  stämpel men också köttskiva, pork chops= fläskkotletter
chops... the Chops of the Channel västra ändan av Engelska Kanalen
CIRM International Radio-Maritime Committee
cleat knap
clip ett  handtag på en vattentät  gångjärnsförsedd  dörr eller lucka  för att tvinga igen den mot tätningslist etc.     (also referred to as a dog or securing cleat)
clove hitch dubbelt halvslag   [half-hitch= halvslag, knop, knut]
Coast Guard kustbevakning, Kustbevakningen
coastal climate kustklimat
coastal population kustbefolkning
coastal strip kustremsa
coastline, shoreline kustlinje
compass error, magnetic variation missvisning
Conference Konferens, samtliga linjerederier som trafikerar samma trad, inom konferensen regleras trafikutbud, frakter osv.
Congestion Surcharge tilläggsfrakt uttryckt som procent på tariffraakten som utgår för transporter till hamn där det sedan en tid rått allvarliga förseningar pga långsam lasthantering, långa väntetider osv.
conical buoy spetsboj 
Consolidation samlastning, att samla två eller flera lastpaket till ett paket i en container, på en pall, i ett specifikt emballage etc.
Container Freight Station samlastningsstation där 'containers' töms eller fylls med samlastningsgods
Contingencies Clause en klausul i tariffen som möjliggör för konferensen att utan förvarning ändra frakter och tillägg under sådana ovanliga förhållanden som krig eller omedelbar krigsfara, stängning av kanal etc.
Contract of Affreightment redaren förbinder sig att transportera en bestämd lastkvantitet mellan avtalade destinationer över en viss period, ofta stipuleras även tidsintervall mellan resorna samt fartygsstorlek maximum
cook kock     (OBS!  Icke att förväxla med  'cock'!)
cook  (verb) att laga mat, tillaga, bereda
cookhouse, galley (kitchen) kabyss, bysan
course kurs,  både riktning och utbildning, ja   (keep one's course/stand on  one's course= hålla kursen)
covering board, plank sheer skarndäck
CPA= Closest Point of Approach närmaste plats för ev sammanstötning (approach= att närma sig)
crack, split, burst brista= spricka
crest of wave vågkam, vågtopp
crowd trängsel, folksamling, folkmasssa, trängas, skocka sig
crowd sail, crowd on sail sätta alla segel, sätta till alla segel
cubic foot, cu. ft. 1728 cu. inches= 0,028 kubikmeter
customs check tullkontroll
customs clearance tullklarering
customs declaration tulldeklaration
customs tariff, rate tullsats
customs, Customs tull
cutoms duty, duty tullavgift
damage skada
Dead Freight dödfrakt, ersättning till bortfraktaren för skillnad mellan avtalad och verklig fraktvolym
Deferred Rebate rabatt i efterskott som utbetalas till avlastare som uteslutande använt konferenstonnage
Delivered Duty Paid säljaren står för transporten till köparens fabrik eller driftställe
dent buckla, inbuktning
depart from avgå från, ge sig iväg från (en plats)
departure avgång, avfärd Se vidare 'leave'
departure avgång, avfärd, "day of departure"= avgångsdag, avresedag
deviation, leeway, sag to leeward, sag off avdrift (båtens rörelse i sidled pga vatten, vågor och vind etc
dip-net ett litet fiskenät med långt "handtag"
Direct Additional särskilt tillägg som utgår vid lossning och lastning av gods i en hamn som normalt inte anlöps direkt
direction riktning
distance avstånd, distans
distant avlägsen
dock docka, en "innesluten" hamnbassäng, hamnplats, lastkaj/-er inkl vattnet mellan kajplatser, vissa kan torrläggas (torrdocka), skeppsdocka
dog or securing cleat  ett  handtag på en vattentät gångjärnförsedd  dörr eller lucka  för att tvinga igen den mot tätningslist etc. 
drag, dredge dragga, rycka ('drag' is said about an anchor when it fails to hold ship, she drags her anchor), drag or dredge when recovering drowned persons
dredge, drag dragga
duty, pay duty on tulla, förtulla (clear through the Customs= tullbehandla), duty & customs duty= tullavgift
duty-free, free of duty tullfri
East, east öst, öster (the East= Östern)
Easter påsk. Påskhelgen, påskhögtiden
ECDIS, Electronic Chart Display System system för vektoriserade digitala sjökort
EDI, Electronic Data Interchange utbyte av data/information med hjälp av dator/-er
engine motor, maskin (engine-room= maskinrum),
engineer tekniker, maskinist, maskinskötare, ingenjör
Ex Quay säljaren står för kostnader och risker till kajen i destinationshamnen
Ex Ship säljaren står för kostnader och risker tills fartyget anlöper destinationshamnen
excessive claim skada som överstiger försäkringsbeloppet
F.i.o. , Free in and out lasten lämnas och tages i respektive ur fartyget utan någon kostnad för rederiet, eventuell trimning eller stuvning i såväl laste- som lossehamn betalas däremot av fartyget
F.i.o.s. frakten fritt in och ut och stuvad
F.i.o.t. lasten lämnas avlastaren/befraktaren fritt ombord i fartyget och tagesi lossehamnen fritt ur fartyget men under 'fiot' betalar befraktaren all erforderlig trimning
F.O.B., f.o.b., Free on board detta betyder att lasten lämnas fritt ombord i fartyget men innesluter icke kostnaden för eventuell trimning eller stuvning
fairway buoy, mid-channel buoy mittledsboj
Feeder Additional tilläggsfrakt för gods som transporteras mellan en hamn som trafikeras reguljärt och en hamn som inte trafikeras reguljärt
Feeder Service matartrafik mellan hamnar som direkt anlöps och hamnar som inte direkt anlöps
ferry färja
ferry berth färjeläge
fishing-line rev, fiskelina
floating flytande, att flyta på ytan; MEN 'fluency' beträffande flytande språkförmåga,
floating dock flytdocka
fluent, to be fluent att ha "flyt"... -Can you speak fluent English?;  -She speaks English fluently.
FOC, Flag of Convenience bekvämlighetsflagg, land som tillåter registrering av utländska fartyg i obegränsad utsträckning och som underlåter att utöva säkerhetsmässig och social kontroll över nationens handelsflotta
foot / feet 0,3048 m / 30,48 cm
foot rope pärt
fore- fram mot, mot eller nära stäven, an mot stäven
fore and aft för och akter
fore,  bow bog, förskepp (stäv)
fore-cabin hytt i fören/i förskeppet vanligtvis för 2:a klass passagerare
forecastle manskapsutrymme/bostadsutrymme i fören/i förskeppet (på modernare fartyg, historiskt var detta t ex ett kortare och upphöjt däck med början vid stäven)
frame, rib, timber spant
freeing port, scupper spygatt, länsport
freight agent ship's chartering agent
freight charges fraktkostnader
Freight Ton antingen ett ton eller en kubikmeter, gods markerat W mäts i ton och gods markerat M mäts i kubikmeter, gods markerat W/M mäts antingen i kubikmeter eller i ton beroende på vilken enhet som är störst
fresh färsk, -a
freshwater färskvatten
fuel gauge sender unit bränslemängdgivare
fuel line bränsleledning
fuel pump bränslepump
Full Container Load, FCL full containerlast där avlastaren är ansvarig för fyllning och tömning av container
further, additional, more vidare, ytterligare, mer
gaff gaffel, ljuster, huggkrok, fånga med huggkrok, dra iland med störkrok etc
gain förmån, fördel, vinna något eftersträvat, tjäna på
gain on the wind komma i lovart om ett annat fartyg
gale kuling, blåst, frisk vind, moderate~ ,  fresh (stiff)~  = styv/hård kuling,      strong gale= halv storm,              whole gale= full storm
galley, cookhouse (kitchen) kabyss, bysan   ( 'galley' även slup för örlogsman, samt  galär som var ett örlogsskepp som roddes av slavar )
gallon, Imperial Gallon, Br. Gallon 4,55 L, 4 quarts, 8 pints (1 bushel= 8 gallons)
gallon, U.S. Gallon, Am. Gallon 3,75 L, 4 quarts, 8 pints
gasket packning
General Cargo Contract kontrakt mellan avlastare och konferens där avlastaren får omedelbar rabatt om han låter sitt gods skeppas med konferenstonnage
generator  generator (även växelströmsgenerator = 'alternator')
grease fett, att smörja med fett
GRT, Gross Register Ton bruttoregisterton
half-hitch halvslag, en knop, knut   [dubbelt halvslag= clove hitch]
hand beslå, bärga segel
hand,  -s besättningskarl, gast, sjöman, bemanning, all hands= hela besättnnigen, light hand= lättmatros, jungman 
Handysize bulkfartyg på 20 000 - 50 000 ton dödvikt
harbour, harbor hamn, hamnanläggning (Some ports have more than one harbor.)
haul, tow bogsering   (towtruck= bärgningsbil, US)
hawse klysparti  (bogen mellan ankarklysen)
hawse-holes klysgatt
hawser tross, kabel, kraftigt rep, kätting
Hazardous Cargo farlig last såsom t ex vissa kemikalier, dynamit mm
heave about,  heave in stays stagvända
heave ahead (astern) förhala förut  (akterut)
heave and set stampa, duva och sätta
heave down kölhala, kränga
heave in sight komma i sikte
heave the anchor lätta ankar
heave the ship to dreja bi, lägga bi, stoppa
heave-hove-hove häva-hävde-hävt/lyfta-lyfte-lyft, även hiva, vinda, hala etc    även svalla, bölja
height höjd
helm styrinrättningen, roder, be at the helm= stå (vara) till rors; 
('helm' även äldre variant för helmet= hjälm)
helmsman rorgängare, rorsman
hoist hissa, hala upp, vinda, hissning, block
hoist a flag hissa flagg
hoist out sätta båt i sjön 
hoist up hala upp, vinda upp
hoisting crane lyftkran
hoisting machinery lyftanordningar
hood kapp
horse's mouth, hear it from the horse's mouth the real/true story, Directly from the source, you hear it from the person who has direct personal knowledge of it,  ordagrann återgivning av ett uttalande, originalets exakthet
Hovercraft fartyg som går strax ovanför vattenytan vilande på luftkudde/luftkuddar som alstras av starka fläktar
hundredweight (cwt.) 112 lbs./pounds, Br. (=50,8 kg) & 100 lbs./pounds Am./U.S. (=45,4 kg); -See ton (vikt)!
hydroplane, seaplane sjöflygplan
 ignition ball engine   tändkulemotor
IALA, International Association of Lighthouse Authorities internationell sammanslutning för organisationer och statliga myndigheter som ansvarar för navigationshjälpmedel och trafiksystem för sjöfarten
inhauler vinsch eller rig som använd för att  hämta hem rep e.d.
inquire, ask fråga/-r, att fråga, göra en förfrågan
inquiry, enquiry sjöförhör
insurance försäkring
insure, take an insurance försäkra (båt, bil, hus, värdesak etc)
Intermodal samordning av transporterna av t ex containers för ett flertal olika transportmedel som fartyg, bil, järnväg etc.
jellyfish manet
joint skarv, fog     (OBS!  Även slang för en marijuanacigarett)
joint of roast, roast en köttstek, maträtt
kedge varp, varpankare, andra ankare, ett lättare ankare
keel köl, kölstock, den i längsriktningen lägst liggande stommen i en båt på vilken hela konstruktionen oftast bygger ("haul a person under keel"= 'kölhala' en person som bestraffning)
keel (type of barge) kolpråm, liktare  bl a på Tyne
keel over, capsize kapsejsa, slå runt, vända upp kölen
keel, flat-bottomed vessel en äldre typ av flatbottnad farkost, tidigare bl a vanlig på floder som Tyne (Britain)
kelson kölsvin
kentledge fast ballast, ballastjärn
ketch litet tvåmastat fartyg
kettle kastrull, kittel
kevel krysshult
Knot, knot knut, knop, ett fartygs hastighet, en knop= en distansminut per timma, alltså en sjömil/nautisk mil på en timma (1,852 km), 'knot' är även knop & knut, "you can tie or untie a knot"
lake shore strand, sjöstrand
land (noun, substantiv), country land, ett land, marker, ägor, rike
land, to land (verb) landa, landstiga, hamna
LASH, Lighter Aboard Ship ett system där ett stort moderfartyg transporterar pråmar som kan lastas, transporteras och sjösättas av moderfartyget
launch sjösätta (i flera bemärkelser)
launch sjösätta, få båten i sjön
least depth (in fairway or channel) minsta djup i t ex trång farled
leave for avgå till (en plats)
leave, depart avgå, ge sig av, lämna
Less than Contained Load, LCL gods avsett för container men i otillräcklig kvantitet för att fylla en container och transportören blir då ansvarig för fyllning och tömning av container
liability for damages skadeståndsansvar
LIBOR London Inter Bank Offered Rate
lighthouse fyr, fyrtorn, fyrhus (mindre fyr, kustfyr, flygfyr o.d.= beacon)
limit begränsning, gräns (gräns, nationsgräns= border)
linear scale meterskala
Liner Terms de villkor på vilka linjesjöfarten transporterar gods varvid rederiet står för alla lastnings- och lossningskostnader samt fartygets hamnumgälder osv.
lively lätt (om fartyg),  som tar sjön bra,  samt om människa= pigg, livlig, uppsluppen, vital etc.
lobscouse lapskojs (maträtt)
lock lås
lock dues slussavgifter
lock gate slussport
lock in slussa in
lock keeper slussvakt
lock nut låsmutter
lock out slussa ut
lock up låsa igen (OBS! 'unlock'= låsa upp)
locker skåp, stuvfack, stuvbox, förvaringsfack
log stock, ett fällt träd, även log= logga, anteckna detaljer etc, införa i en loggbok men även en logg
log fire stockeld
log-book loggbok, dagbok, journal (skolan)
lo-lo, Lift on lift off lastning med hjälp av kranar och annan lyftutrustning, 'containers' plaaceras under däck i sådant fartyg i ett vertikalt gejdersystem med skenor som håller varje låda/behållare på plats
loop ögla
loop antenna pejlantenn
loss förlust
low låg (lower= lägre, hala, fira, sänka)
lower hala, fira, ta ned (även 'lower' = lägre)
lubber line, lubber's line styrstreck på kompass (kompasstreck)
M/S, Motor Ship motorfartyg, motordrivet fartyg
M/T, Motor Tanker motordrivet tankfartyg, en tanker
M/V, Motor Vessel motordriven farkost, motorfarkost
magnetic course magnetisk kurs, missvisande kurs (Km)
magnetic variation, compass error missvisning (m)
main channel huvudled
make port angöra hamn
marine chart sjökort
marine insurance sjöförsäkring, sjöassurans
maritime law sjölag, sjörätt
master, sea captain sjökapten
master, skipper skeppare
master's certificate skepparbrev
Measurement Ton en kubikmeter eller ca 35,32 kubikfot (35.32 cu ft)
merchant ship handelsfartyg
mermaid sjöjungfru
mid-channel buoy, fairway buoy mittledsboj
middle watch hundvakt (kl 0-4)
mile 1,609 km (1609 meter) OBS! Använd aldrig "svensk mil"!
mile, 1 square mile 2,59 km2
mile, international nautical mile sjömil, [ 1,852 km ] distansminut som används för navigation till lands & till sjöss
minute of arc bågsekund
missing fattas
mistress of the sea /-s äldre uttryck med hänvisning till den som vid en viss period hade starkaste flottan, starkaste "sjönationen" vid ett givet tillfälle
mole, breakwater vågbrytare
moor förtöja, förtöja vid (moor to), göra fast, lägga till= berth, make berth to
moorage, lay-by angöringsplats
mooring permanent förtöjningsplats, med kätting och bottenförankring etc., bojplats, boj, ankartross
mooring buoy förtöjningsboj
mooring cable, anchor cable ankartross
mooring ring förtöjningsring på kaj, pir, berg e.d.
motion rörelse
move röra sig, flytta, röra på
nausea, seasickness en känsla av illamående, sjösjuka
nautical chart, marine chart sjökort
Nautical Mile nautisk mil, sjömil 1852 meter (1,852 km), distansminut/nautisk mil/sjömil/knop= 1,852 km
naval cadet, midshipman kadett, sjökadett
naval college sjökrigsskola
naval defense, naval defence sjöförsvar
nave, hub nav (ett hjuls centrum i vilket placeras en axel, ekerfäste etc.)
navigate navigera
navigation mark, sea mark sjömärke
note notera, lägga märke till, anteckna, anteckning (samt sedel i BrE, bank note)
Notice board informationstavla, anslagstavla, plats för upplysningar
notify meddela
oak, oak wood ek, ekträ
oar, oars åra, åror
oarlock årtull
off the beam tvärs, tvärs ut
off track ur kurs
offloading lossning, lossa lasten
offshore utanför kusten, ute till havs
onshore wind pålandsvind, det blåser från sjön in över land
open sea, on the open sea på öppna sjön
Operator den som för tillfället använder ett fartyg vilket inte nödvändigtvis behöver vara redaren eftersom han kan hyra ut sitt fartyg
Outsider rederi som opererar utanför och i konkurrens med konferenserna genom att underbjuda konferensernas fraktsatser
paint måla, färglägga, färg, målarfärg
palm handflata, (palm of foot= fotsula), ankarfly, palmträd
perishables färskvaror
pier brygga av järn eller trä som är öppen under, ofta mindre och av trä men olika typer förekommer, att användas som landningsplats eller promenadstråk, den typiska bryggan återfinns i fiskelägen, badorter eller för mindre krävande behov
pile en hög med blad, löv, papper etc
pile   (verb) påla, att sätta ned pålar, stolpar e.d.    [drive piles], men även att stapla, stapla på hög etc
pillar buoy pelarboj
pilot pilot, lots
pirate sjörövare, tjuv till sjöss som ofta plundrar hela fartyg "på både det ena och det andra"
plank sheer, covering board skarndäck
PM, pm, poste meridiem (fr latin)   poste meridiem är tiden mellan 12:00 och 24:00, alltså em & kväll 
port of call angöringshamn
port, port side, larboard babord, vänstra sidan av ett fartyg sett i färdriktningen, tidigare ofta den sida som lades mot kaj eller förtöjning vid/för lossning & lastning, "hamnsidan"
port, port town, seaport hamnstad, hamn, hamnort (Some ports have more than one harbor/harbour.)
position doubtful osäker position, osäkert läge
Pre-cooling nedkylning av lastrum till en bestämd temperatur under en viss period före lastning
primer (base) färg, grundfärg
quay en kaj, kajplats, lastkaj, en oftast massiv och permanent förtöjnings-/landnings-/lossningsplats vanligtvis av sten, järn och betong för lastning och lossning av fartyg
quay berth kajplats
race kapplöpning, kappsegling, löpa ikapp, tävla etc
radiator element ('radiator' i en bil= kylare)
raft flotte
rag trasa, lump
rag-bolt hackbult [Hackbult eller Avdelock], låsringsbult med rullgängad stam och ett utstickande skaft
rail räls, räl, staketstötta, en bärande del i räcke eller reling
railing reling, räcke (ibland även staket), något konstruerat som skall skydda från att ramla ut, ramla ned, falla nedför trappa eller stup etc.
rating klassificering, klass, grad (i engelska flottan även matros och manskap)
ratlin, ratline, ratling vevling (Mellan vanten finns vevlingar som bildar en stege upp i masten och under vevlingarna finns vantjärn etc.)
reef, sand reef, sandbar rev, sandrev
refuge beacon ('Ref' i sjökortet) sjömärke med rum för nödställda
register of shipping sjöfartsregister
register ton tonnagemått om 100 cu. feet= 2,83 kubikmeter
replace byta ut (om delar, detaljer)
report rapport, rapportera
restricted area förbudsområde, förbjudet område
rib, frame, timber spant
ride at anchor ligga för ankar, rida för ankar
ride at anchor, lie at anchor ligga för ankar, ligga ankrad
ripple, lapping of waves vågskvalp
rope rep, lina, tåg, tross
rope's end repända, även sladd, dagg
rough sea grov sjö
row en rad, en rad med saker eller personer, en rad med bilar etc., men även om bråk & väsen och störande av ordning
row ro, att ro (ta sig fram på vatten) med hjälp av åra eller åror "You row with strokes, either a few strokes at a time or fast. 30 strokes to the minute is a fast stroke."
rudder roder, roderblad, oftast en plan/flat skiva/plåt e.d. som är fästad under/på/vid aktern/akterskeppet/akterspegeln
safe water mark mittledsmärke
sail segel
sailer ett segelfartyg, en segelbåt med en viss segelkapacitet, a good sailer, a fast sailer etc.
sailor seglare, sjöman under sjöofficers rang (även 'seaman' & 'mariner')
sailors' home sjömanshotell, vanligtvis billig inkvartering på land för endast yrkesverksamma sjömän
sales department försäljningsavdelning
sales rep, sales person, salesman, sales woman försäljare
scupper, freeing port spygatt, länsport
sea hav, sjö, sjöss OBS! Icke att förväxla med sjö= insjö ('lake'), go to sea= gå till sjöss, at sea= till sjöss, ur synhåll för land (ej landkänning), the high seas= öppna havet "outside the three-mile limit to which nearest country's jurisdiction extends"
sea captain, master sjökapten
sea coast, seaboard kustband,  on the sea coast=  i kustbandet
sea freight, ocean freight sjöfrakt
sea otter havsutter
sea protest, ship's protest sjöförklaring
sea rescue service sjöräddningstjänst
sea route sjöförbindelse
sea shore strand, havsstrand
sea water, lake water, freshwater havsvatten (OBS! "sjövatten"), insjövatten (sötvatten, sjövatten), freshwater= färskvatten
seafood fisk och skaldjur, det mesta levande som är ätligt från sjön (ätbart från havet)
seal säl (Seals, U.S. Navy Seals: am. specstyrka för olika uppdrag till sjöss, bl a duktiga på undervattenskrigföring, undervattenssabotage etc.)
seal, caulk  (verb) täta, täppa till     ('seal'  om packningar e.d.)
sealer säljägare, säljaktsfartyg
seam söm, men även skarv i bordläggningen (bordläggningen behöver tätas/drevas= ship's seams need/want caulking)
seaman's tax sjömansskatt
seamanship sjömanskap
seaport, port, port town hamnstad, hamn
seaproof packing sjövärdigt emballage
search light sökarljus, rörlig strålkastare
seasick sjössjuk ('nausea' & 'seasickness')
seaweed sjögräs
seaworthy sjöduglig
seaworthy sjövärdig [sjövärdigt emballage= seaproof packing ]
second of arc bågsekund
settle a claim reglera en skada (reglera ersättningsanspråk etc)
sheet skot,  -a,  och hemma på land  är 'sheet' = lakan, paper sheet= pappersark
sheet anchor ett stort nödankare
sheet bend skotstek
sheet track skotskena
shell snäcka, skal, hölje (sea shell)
ship fartyg
ship (verb) skeppa, sända, skicka
ship broker skeppsmäklare, skeppsklarerare, förmedlar fraktuppdrag åt redare
ship chandler skeppshandlare som säljer mat och förnödenheter till fartygen
shipbuilding yard, shipyard skeppsvarv
shipper den handelsman, affärsman eller företag som skickar och /eller mottager/får gods med fartyg
shipping dues sjöfartsavgifter
shipping intelligence sjöfartsunderrättelser
shipwreck skeppsbrott,  lida skeppsbrott= be ship-wrecked, suffer shipwreck
shipwrecked skeppsbruten
shore strand
shoreline, coastline kustlinje
sign ett tecken, en skylt
sign   (verb) underteckna, skriva under
signature underskrift, namnunderskrift
sink sjunka
slot, Slot utrymme i ett containerfartyg avsett att fyllas av en container  (en springa, ett myntinkast etc.)
smoked salmon rökt lax
sole sjötunga (fisk), sula  (rubber sole= gummisula)
span of bridge brospann
spar buoy prick, farledsprick etc. ( OBS! engelskans 'prick'= kuk, snopp, penis)
splice splits,  -a
starboard styrbord, högra sidan av ett fartyg sett i färdriktningen, kommer ifrån 'steer' och 'board' vilket ursprungligen åsyftade att farkoster hade en "styråra" akterut på styrbordssidan innan rodret kom i bruk
starfish sjöstjärna
steam ånga ("förångat vatten")
steam-engine ångpanna
steamer ångfartyg, ångfarkost
steep brant (steep coast=brant kust)
stem stäv, förstäv, stäven, den i fören "uppåtböjda förlängningen av kölen" på vilket bordläggning/båtens/fakostens/fartygets sidor e.d. fästs/förankras/fastsättes, 'stem' även stomme, stam etc.
stern akter, akterparti, akterskepp ("from stem to stern"= från för till akter, hela fartyget), förekommer också i betydelsen 'ända', 'rumpa' e.d. om människa & djur
stern light akterlanterna
sternpost akterstäv (se 'stem'= stäv, förstäv)
store förvara, lagra
strand kardel (del av rep eller lina)
strong breeze frisk kuling,  medan styv (hård) kuling = fresh (moderate) gale 
stronghold, fort, fortress befästning, fästning, beväpnad försvarsanläggning/försvarsplats vilken kan innehålla kanoner, robotar och handeldvapen
suffer damage lida skada
support stödja, stöd/-a, stötta (både verb & substantiv)
Swedish National Maritime Administration Sjöfartsverket
take in sail reva, reva segel, ta ned segelduk
terms villkor
ton, Imperial Measure (UK) 1.016 kg
ton, long ton (US) 1016 kg (=icke metriskt ton i UK) 2,240 lbs (long ton)  
ton, metric ton English ton, long ton = 1016 kg (2240 pounds/lbs.)  jfr/compare  Br.- Am.  &  Sw (1,000 kg)!
ton, short ton (US) 907 kg
ton, short ton, tonne, 2000 lbs./pounds (= 907,2 kg)
ton= registerton  2.83 m3    Registerton är ett volymmått om 100 kubikfot (2,83  kubikmeter) 
towtruck (US) bärgningsbil
training ship kadettfartyg
trawler trålare
tug (verb), to tug slita, streta, dra, rycka
tugboat, tug bogserbåt  (även  'towboat' särkilt vid pråmdragning, kanaler etc)
use använda, begagna, utnyttja
used använd, använt, begagnad, begagnat, utnyttjad, utnyttjat
usual, common vanlig
washer bricka (serveringsbricka= tray)
wear [wear, wore-worn] ha på sig, bära (=ha på sig, vara kläddd i), använda, slita, nöta, nöta ut (worn clothes= utslitna kläder), tära på, fräta
wear [wear-wore-wore] kovända, halsa, vända undan vind
wear a sour look se sur ut, vara surmulen
wear false colors/colours föra falsk flagg, gå under falsk flagg
wear one's years/age well bära sina år med heder, se ungdomlig ut
wear out slita ut, nöta ut
weary mycket trött, utmattad, utledsen
weather board lovarts sida
weather forecast väderleksutsikter, väderleksrapport, väderleksprognos, väderleksförutsägelse
weather forecast, forecast for sea areas sjörapport, väderleksrapport
weather gage/gauge lovart, vindsida, fördel av vinden
weather-beaten utsatt för väder och vind, piskad av väder och vind, väderbiten, barkad, brynt
vessel farkost, kärl
wharf, -ves lossningsplats, lastkaj, kaj oftast utskjutande från land eller hamnanläggning Se vidare under 'dock'
whet bryna, vässa, skärpa
winch, hoist vinsch, vinscha
windlass, capstan ankarspel
work, run fungera/ -r, [work= arbeta, run= springa, rinna, sköta mm]
worn clothes begagnade kläder
worn out utsliten
worn to a shadow utmärglad, hopsjunken, tunn som en skugga
voyage, sea voyage längre resa över vatten (längre resa till lands = 'journey')
yard= 3 feet 0,91439 m (1 yard= 3 feet), 'yard' även= gård, gårdsplan, inhägnad gård/plan), farmyard, courtyard, backyard etc.
yarn kabelgarn; även skepparhistoria, snack "spin a yarn"= berätta en skepparhistoria
NAUTISKT TÅGVIRKESLEXIKON
Sjösportskolans SeglarordlistaSjötermer hos Östersunds Motorbåtklubb
ÖMK bildades 1925 och är en av Sveriges äldsta båtklubbar.Ordlista - Svenska träbåtar


Lighthouse Glossary of Terms  (fyrlexikon)

Lighthouse information & preservation

 

And here's a nice mix - Här finns en härlig länksamling

 

More on Ships & Nautical Glossaries

 

Mer om sjötermer & fackuttryck

 


Tugboats, bogserbåtar 

 


International Signal Flags Translator

Meaning: "I wish to communicate with you."

 

Lotsinstruktion - Att gå ombord
 

 

 The Swedish West Coast

 

 

MARINA STANDARDFRASER
SAMMANSTÄLLDA FÖR
SJÖFARTSVERKETS SJÖTRAFIKAVDELNING

SELECTION OF
STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES
COMPILED FOR
MARITIME TRAFFIC DEPARTMENT of
NATIONAL MARITIME ADMINSTRATION, SWEDEN
Business Glossary Two - De svenska orden står först


Logistik & engelska


-We're No 1!

                   

© Swengelsk, KB ®
Webmaster